Doprava kurierom

od 6€

Zavolajte nám

0911 306 203

od 07:30 do 16:30

Napíšte nám

info@valemo.sk

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

- každý u nás zakúpený tovar je určený k montáži v odbornom servise.

Všeobecné obchodné podmienky


Obchodné podmienky pre koncových odberateľov Všeobecné ustanovenia
Všeobecné podmienky predaja ( ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok VALEMO.SK ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania a spoločnosťou Ecars Group s.r.o. ( ďalej len Ecars Group) . so sídlom: Ecars Group s.r.o., Pri bitúnku 2, 04001 Košice.
Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Ecars Group môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránky WWW.VALEMO.SK (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.
Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.


2. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
• naša internetová stránka VALEMO.SK
• e-mailom: info@valemo.sk
• telefonicky: 0911 306 203 (pracovné dni od 8:00 do 17:00)
Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom.
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Objednávku môžete stornovať e-mailom na info@valemo.sk, alebo telefonicky na telefonnom čisle 0911 306 203.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd. )
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva .V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

V prípade zmluvy uzavrenej medzi právnickými osobami sa storno objednávky pripadne vrátanie tovaru posudzuje v zmysle obchodného zákonníka.

4. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách, bez poplatkov za dopravu.5. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade,tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.

6. Dodacie podmienky

Doručenie Slovensko
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 48hodín pokial je objednaný tovar skladom u predavajúceho.
Ecars Group Vám ponúka dopravu:

  • Doručenie tovaru v rámci mesta KOŠICE(ľubovoľná váha tovaru) je 2€, doručenie sa realizuje po dohode na čase so zákazníkom.
  • Kurier GEIS je 5€ doručenie na adresu / doručenie do 24h pracovný deň.
  • Objemné náhradné diely napr.nárazníky,kapoty posielame len kurierom za 10€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doručenie Česká Republika
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 2-4 dní odo dňa expedície z nášho skladu.
Ecars Group Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti GEIS, poštovne 10€ s DPH. Dodacia doba zvyčajne 2-4 dní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecars Group robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. Ecars Group však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.
Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a navodov a pribaleného dokladu o kúpe tovaru.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.
Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:
• Vašu e-mailovú adresu
• Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.


7. Spôsob platby
Tovar Vám bude doručený formou dobierky.
V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Spolu s tovarom zasielame aj faktúru, ktorá ak nie je dodaný dodací list a / alebo záručný list, zároveň slúži ako dodací a / alebo záručný list.

8. Podmienky storna- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8. Alternatívne riešenie sporov - prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na     Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho     práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do     30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom     alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, 040 01 Košice, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v     zozname subjektov     alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci –     spotrebiteľ je     oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie     svojho     sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Záruka, reklamácia a servis
Všetky výrobky na našich stránkach majú:
• zákonom stanovenú záručnú lehotu – 24 mesiacov odo dňa prevzatia
• zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
• záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
Ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu prevádzky spoločne s kompletne vyplneným a potvrdeným Protokolom o odbornej montáži. Výrobok je potrebné montovať prostredníctvom oprávnenej osoby (tzv. odborná montáž“).
Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závaznému prístroju fotokópiu faktúry, pokladničného dokladu, záručný list (ak je priložený v obale), reklamačný protokol (ktorý Vám bude zaslaný emailom zo strany Ecars Group po vyžiadaní).
Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou Ecars Group nepokrývajú :
• nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),
• nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov,
• poruchy spojené s iným príslušenstvom ako bolo dodané pri tovare,
• chyby zavinené neodborným zásahom opravára (neodborná montáž)
• chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY
V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom na info@valemo.sk, alebo telefonicky na tel.čisle 0911 306 203. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme. Zároveň je postup reklamácie uvedený aj v reklamačných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

Autodiely s predĺženou dobou dodania - Originál diely na objednávku pre vozidla staršie ako 20 rokov odo dňa vytvorenia objednávky, autodiely  ktoré sú určené na predaj podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a autodiely a príslušenstvo, ktoré je určené osobitne pre jedného spotrebiteľa a nie je predpoklad ďalšieho predaja toto istého kusu - nieje možné vrátiť predávajúcemu.

10. Názory a pripomienky
Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi Ecars Group sú čítané a kontrolované. Ecars Group si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

11. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12.Intelektuálne vlastníctvo
Celý obsah stránok www.valemo.sk (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky Ecars Group a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od Ecars Group. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. Ecars Group Vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.